Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Isikuandmete töötlemine

Tallinna 22. Lasteaed töötleb isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/  juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on lasteaia direktor.

 

Õigus tutvuda enda andmetega.

Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest (§ 19) on igal isikul õigus saada
teada milliseid isikuandmeid tema kohta asutuses kogutakse ja on kogutud;
millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema
andmeid töödeldakse; millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid
edastatud.

 

Enda andmete töötlemise kohta on ametiasutuselt võimalus saada informatsiooni
või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt: pöörduda suulise
järelepärimisega telefoni teel , vastuvõtul;  esitada kirjalik taotlus (J. Vilmsi 9, Tallinn 10126, Harju  maakond; e-post: info@22la.edu.ee); taotleda teabenõude (vt. avaliku teabe seaduse § 14) korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist; tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega ametiasutuses koha peal.

 

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Tallinna 22. Lasteaia
dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud
dokumendid hävitatakse.

 

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt, ilma
isikunimede ja kontaktandmeteta.

 

Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011 ning Andmekaitse Inspektsiooni http://www.aki.ee/ juhistega isikuandmete töötlemisele sätestatust.

 


.

Lehekülge haldab:    

  Eve Golovkina  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee