Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

 

KODUKORD

Arvestage lasteaia päevakavaga - siis on ka lapsel lihtsam lasteaiaga kohaneda.

 1. Üldsätted

  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

  2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

  3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  4. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kooskõlastab hoolekogu

 2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

  1. Lasteaed avatakse hommikul kell 7.00

  2. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides ( mitte segades une -,ja  söögiaegu ning õppetegevust).

  3. Laste toitlustamine Lasteaias toimub kolm korda päevas  päevakavas ettenähtud kellaaegadel   kell 9.00, kell 12.30 ja 15.30

  4. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad 9.30 Soovitame tuua lapse lasteaeda enne hommikusööki, siis on tal parem algavasse päeva sisse elada ja teistega liituda.

  5. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma õpetajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma õpetajalt. Lapsega lahkudes jätab lapsevanem rühma õpetajaga isiklikult hüvasti.

  6. Rühma õpetajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt varem kokkulepitud isikule kui sellest on eelnevalt teavitatud rühma õpetajat ( kirjalik avaldus, telefonikõne sõnum, e - kiri). Võõrastele isikutele, ebakaines olekus vanematele ja alaealisele õele-vennale ( kuni 12a) last üle anda on keelatud

  7. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma õpetaja telefoni teel lapse vanematega või vanema poolt määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast ka lasteaia direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub ja vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma õpetaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

  8. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

  9. Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest laps lõunaajal lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul  või enne puhkeaja algust telefoni teel otse oma rühma õpetajat

  10. Kasutage lapse toomise ja viimise aega õpetajaga suhtlemiseks. Igasugused lasteaias tekkinud erimeelsused tuleks võimalikult kiiresti õpetajaga (direktoriga või hoolekoguga) selgeks rääkida, tekkinud probleem lahendada ja põhjus likvideerida.

  11. Lasteaed suletakse kell 19.00 ( tulge lapsele järele hiljemalt kell 18.45, siis jõuate lapse rahulikult riietata ja lahkuda)

  3. Lapse tervise , heaolu ja arengu toetamine

 1. Vanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse tervislikust seisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 2. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervise seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

 3. Silmnähtavate haigustunnustega (lööve, palavik, silmapõletik, peatäid jne) võib last lasteaeda mitte vast võtta. Laps tuleb koju jätta ka juhtudel, kui ta vajab medikamente või kui ta et tohi tervislikel põhjustel õue minna

 4.  Rühma õpetaja jälgib lapse terviselikku seisundit lasteaias viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

 5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt. suhkruhaigele) anda ravimeid arsti poolt määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia direktori poolt määratud pedagoogiga.

 6. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub rühma õpetaja vajadusel kiirabi, võtab ühendust lapsevanemaga ja ühtlasi teavitab ka direktorit. Vajadusel antakse haigestunud lapsele enne kiirabi saabumist esmast abi

 7. Kui laps on kodus haigestunud nakkushaigusesse, siis vanem teavitab haigestumisest esimesel võimalusel  ka  rühma õpetajat.

 8. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid: kamm, taskurätt, vahetusjalanõud, vajadusel vahetuspesu, lõunauinakuks on soovitav öösärk, T- särk või pidžaama

 9. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

 10. Laps tuleb rühma puhaste ja tervete riietega (tõmblukud), korrastatud välimusega ( juuksed kammitud, pikad juuksed patsiks punutud)

 11. Lapsel on kapis õueriided, vahetusriided (juhuks , kui riided saavad märjaks või määrduvad) peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suvel päikesepaisteliste ilmadega on lapsel peas hele müts või  rätt, mis kaitseb tugeva  päikese eest. Talvisel ajal pange lapsele kaasa kilekott, kuhu ta saab panna õues mängides märjaks saanud kindad, püksid vm. ja need saate õhtul koju kuivama viia ( lasteaias puudub praegu võimalus märgade riiete kuivatamiseks)

 12. Lapse riided  ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende vahetusse minemist

 13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile: pikki nööre, salle jt.. (kasutage pikkade sallide asemel kaelussalle nn. torusalle)

 14. Laps ei kanna rühmas olles ehteid, mis võivad tema enda või teiste laste tervist ohustada ( kaelakeed või muud rippuvad ehted jne).

 15.  Võimlemistegevuste ajal viibivad lapsed võimlemisriietes (T- särk, lühikesed püksid), mis tuleb hoida riidest kotikeses, millel on peal lapse nimi. Pidulikel üritustel kannab laps pidulikku riietust

 16. Tervise edendamise eesmärgil ja vastavalt rühmade tegevuskavadele osalevad kõik lapsed 1-2 korda päevas õuetegevustes.

 17. Lasteaed pakub lastele kolm korda päevas sooja toitu, mis on tervislik, tasakaalustatud ja mitmekesine ning vastab lasteaedade toitlustamisele kehtestatud nõuetele. Jälgige nädalamenüüd stendil ja lasteaia kodulehel.

 18. Eesmärgiga toetada lapse arengut viiakse lasteaias läbi laste arenguvestlusi.

  4.Turvalisuse tagamine

 1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühho-sotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevusi ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

 2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

 3. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

 4. Lapsevanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel alati värava, et tagada laste turvalisus

 5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

 6. Et tagada laste turvalisus . sulgevad nii lapsevanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed enda järel väravad

 7. Lasteaia välisuks on lukustatud. Lapsevanem pääseb lasteaia ruumidesse ainult  registreeritud magnetuksekaardiga

 8. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va. lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

 9. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama lasteaia majandusjuhatajat või direktorit vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest

 10. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama õuealale jäänud rühma laste turvalisuse

 11. Lasteaia töö eesmärkide, põhimõtete ja sisu kohta saate täpsemalt teada lasteaia õppekavast

  5.  Mäng ja õues olek

  1. Reedeti  võib laps kaasa võtta isiklikke mänguasju , väljaarvatud ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju ( relvad, tegelaskujud jne), samuti ka tahvelarvuteid. Rühma õpetaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Kohanemisperioodil võib laps lasteaeda kaasa võtta  oma lemmikmänguasja nn „kaisuka“, kui see annab talle vajalikku kindlustunnet

  2. Kokkuleppel rühma õpetajatega on lapse lubatud kevad - sügisesel perioodil sõita lasteaia õuealal tõukerattaga, kuid tingimusel , et on olemas turvavarustus - kiiver. Lasteaed ei vastuta tõukerataste purunemise või kadumise eest

  3. Kaasa antavad mänguasjad peavad olema terved ja puhtad!

  4. Hea tava

 1. Esikust kaugemale välis-jalanõudes ei tulda

 2. Heaks tavaks on, et laps ütleb hommikul tulles „Tere hommikust !“, õhtul lahkudes „Head aega!“

 3. Kontaktandmete muutumisel teavitab lapsevanem sellest rühma õpetajat

 4. Hilinemine saalis toimuvale üritusele häirib nii esinejaid kui ka publikut. Püüdke olla täpsed!  Ürituse toimumise ajaks palume välja lülitada mobiiltelefonid!

                                                                                                      Kinnitatud 

                                                                                  Tallinna 22.Lasteaia hoolekogu 

                                                                           11.09.2015 protokoll   nr.1                                                                              


Lehekülge haldab:    

 Gerdy Kangur

direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee

 • viimati muudetud 11.09.2015