Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Lapse lasteasutusest    väljaarvamine

           (Väljavõte Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusest    nr. 18) 

1. Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks    esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus    esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja    selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg
    2. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma    vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutuses käimise  lõpuni
    3. Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ühe kuu jooksul    maksetähtajast,  teavitab lasteasutuse direktor vanemat    kirjalikult võlgnevusest ning annab  täiendava tähtaja    võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab     direktor lapse lasteasutusest välja
    4. Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori    käskkirjaga ja tema  andmed kustutakse infosüsteemist  3    tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise     kuupäevast
    5. Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole    lasteasutuse direktorile  esitanud hiljemalt 31. augustiks    avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise  kohta või    nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise    edasilükkamise  kohta, kustutatakse infosüsteemist.
 LASTEAIAKOHA VABASTAMINE.doc


Lehekülge haldab:    

  .................................... direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee