Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Osalustasu - kohatasu - toiduraha  

 • I LASTEAIA OSALUSTASU

  1.Tallinna Haridusameti juhataja 22.12.2015 käskkirja nr 1.-2/775  alusel on koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa arvestuslik määr 1.jaanuarist 2017    on ühe lapse kohta kuus 57,34   eurot.
  2. Antud summa on maksmiseks kõikidele lapsevanematele (ka kolme- ja enamalapselised pered).
  3. Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse
  4. Avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga.
  5. Andmete õigsuse kontrolli järel on lasteaia juhatajal õigus lapsevanem vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

  II LASTEAIA TOIDURAHA

  Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 (3) alusel otsustab hoolekogu lapse toidukulu päeva maksumuse.

  Alates 01.septembrist 2015 Tallinna 22. Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas :
  3-7 a lapsed  1,90 eurot

 • Makse kviitungid koostab raamatupidaja ja saadab need lapsevanematele meilidele.
  Tasumisel kasutage kindlasti viitenumbrit. Arved palume tasuda hiljemalt iga kuu 20-ndaks
  kuupäevaks. Raamatupidaja Kristi Künnapas, tel.6164056

 • Toitlustamise toetus

  Toetus määratakse kaks korda aastas. Aluseks on lapsevanema või teda asendava isiku avaldus, millel on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja esitatakse direktorile 10. septembriks ja 10. jaanuariks. 

        Tallinna Linnavalitsuse 04.03.2004 määrus nr 7 alusel on toitlustamise toetuse saamise õigus on Tallinna linna koolieelsetes lasteasutuses käivatel vähekindlustatud perede lastel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel TALLINN ja kelle perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.
   Taotlused vaadatakse läbi hoolekogu poolt     

   Lisainfo

      Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet ja    linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid). 

  Soodustusi Tallinna lasteaedades reguleerivad õigusaktid:

    

   

 • Lehekülge haldab:    

    ...................................  direktor

   tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee