Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Tallinna 22. Lasteaed on kaherühmaline eesti õppekeelega munitsipaallast aed

Lasteaed on avatud:  E-R kella 7.00 kuni 19.00,

Lasteaed on suletud: L ja P ning  riiklikel pühadel

Uusaastale, EV aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kuni kella 16.00.

 

Lasteaias on 48 last                                                                                                                     

             nooremas rühmas 24 last

             vanemas rühmas 24  last

 

Lasteaial on  õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks

 KOOLITUSLUBA nr. 3504HTM, välja antud 01.12.2004.a. Haridus - ja Teadusministeeriumi poolt

 

Lasteaia köögil on  nõuetekohane tunnustus nr. 8111 Veterinaar - ja Toiduameti 16.01.2009 otsus nr. 132. 

 

Lasteaia direktor:   .........................,  telefon 6015569

                        vastuvõtuajad:   esmaspäeval kella 16 - 18 

                                                  neljapäeval kella 9.00 - 11.00

                                                teistel päevadel vastavalt - kokkuleppele 

Majandusjuhataja: Õie-Siine Talan, telefon 6015569 

 

Üldtelefon: 6015569

Lasteaia e-post:  info@22la.edu.ee

 

 

 Noorem rühm     Vanem rühm

 õpetajad:                                    õpetajad:

 Berit Põldmaa                          Ülle  Klaas

 Kristiina Ratt                           Karin Pauk                                                                         

Tamara Rebane

 

õpetajaabi:                                  õpetajaabi:

Elena Smirnova                       Aita Vildersen 


 Liikumisõpetaja                           Muusikaõpetaja                                               

 Pille - Riin Satsi                        Tamara Rebane    

 

                                    

 HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
 • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

 • Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.

 • Hoolekogu annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.

 • Hoolekogu teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

 • Hoolekogu osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

 • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.

 • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 • (väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest)


  2017/2018 õppeaastal on hoolekogu järgmine:
  1.2.Risto Koovit (vanem rühm ) e-post: risto@corvus.ee

  3. Annika Arianne Jõks  (noorem rühm) hoolekogu esimees             e-post: annikaariannemahhova@gmail.com

  4. Kristiina Lee ( noorem rühm)- e-post: kristiina@namm.ee

  4. Ülle Klaas  õpetaja
  5. Tallinna Linnavalitsuse esindaja:

    

   

   

   

   

   

   

   

  Lehekülge haldab:    

    direktor

   tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee

  viimati muudetud 25.09.2017