Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Lasteaiakoha-taotlus-_digi.pdf


Lasteaeda vastuvõtmine

        (Väljavõte Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusest    nr. 18)   

Lasteasutusse võetakse vastu Tallinna linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinn. Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel. Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks täidab lapsevanem lapse sünnitunnistuse alusel haridusameti juhataja poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse. Taotluse esitab lapsevanem kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali kaudu.

Vastuvõtu taotlusesse märgitakse kuni 3 lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamiseks soovitud aeg (aasta). Lasteaia direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi ning väljastab vanema infosüsteemi kandmisest väljatrüki. Vanemal on võimalus muuta tehtud lasteasutuse koha valikuid. Uue valiku tegemine tähendab eelneva valiku tühistamist, uue vastuvõtu taotluse esitamist ning infosüsteemis muutust tehtud valikute osas. Lasteasutuse rühmade komplekteerimise periood on 1. maist kuni 15. augustini.

 Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel. Koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat kirjalikult, portaalis või vanema nõusolekul posti teel alates 1. maist 5 tööpäeva jooksul. Lapsevanemal on kohustus vastava teate saamisel aktsepteerida üks pakkumine hiljemalt 15. maiks  kirjalikult,  riigiportaalis või e-posti teel üks sobiv pakkumine. Kui vanem on teinud lasteasutuse suhtes valiku ning selle kirjalikult, portaalis või e-posti teel aktsepteerinud, siis arvatakse laps valitud lasteasutuse nimekirja. Lapse andmed, kes on saanud lasteasutuses koha ning  kelle vanem ei ole kokkulepitud tähtajaks aktsepteerinud esitatud pakkumist, kustutatakse infosüsteemis vastuvõtu taotlejate nimekirjast. 

 

Alates, 4. maist 2015 saavad Tallinna lapsevanemad taotleda oma lapsele lasteaiakohta  riigiportaali eesti.ee kaudu.

Tallinn on lasteaedadesse vastuvõtu korraldamisel juba aastaid kasutanud elektroonset
infosüsteemi, mistõttu oli e-teenuse loomine munitsipaallasteaiakoha taotlemiseks igati loogiline ja ka oodatud samm. Uus teenus muudab kohataotlemise lapsevanematele mugavamaks ja operatiivsemaks, samuti muutub läbipaistvamaks rühmade komplekteerimine.

Lapsevanem saab riigiportaalis täita taotluse, kuhu märgib kuni kolm lasteaia valikut ja koha
soovimise aja ning täpsustab oma kontaktandmed. Lisaks on vanemal võimalik näha,
mitmes on tema laps valitud lasteaia kohataotlejate nimekirjas. Esitatud taotlust on võimalik vajadusel muuta või kustutada.

Vaba koha olemasolul teeb lasteaia direktor riigiportaali kaudu vanemale lasteaiakoha pakkumise, mida vanem saab vastu võtta või edasi lükata, samuti sellest keelduda.

Kui lapsevanem vajab e-taotluse esitamisel nõu või abi, võib ta pöörduda Tallinna Haridusameti poole.Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017  otsuse alusel muudeti Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määruse nr 18Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra § 7 lõiget 1 lausega,

 „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses.“ 

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda lasteaiakoht pere teisele lapsele siis, kui asjaomases vanuserühmas on vaba koht ning lapsevanem on esitanud lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse lasteaiakoha saamiseks samas lasteasutuses, kus käib sama pere teine laps.  

Seega saavad esimesed lasteaiakoha pakkumised ühe pere lapsed, kes on vastavas vanuses. Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne taotluse esitamise järgi.


Tallinna Linnavalitsuse 30.novembri 2011 määruse nr. 125 alusel muudeti lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korda: kui perekonnas kasvab mitu  eelkooliealist last ning lapsevanem soovib panna samasse lasteaeda ka noorema lapse, teeb ta vastava avalduse lasteasutuse direktorile ning siis säilitatakse lasteaias järjekord. Seega võib lapsevanem uue korra alusel võtta vastu lasteaiakoha mõnes teises lasteaias, tema lapse andmed  säilitatakse kuni lasteaiakoha saamiseni soovitud lasteaias, kus käib sama pere vanem laps

 Avaldus ei anna õigust eelisjärjekorrale

Avaldus järjekorra säilitamiseks.docxUus (22.04.2015) Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakseLehekülge haldab:    

 .................................................  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee