Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Kasulik teada esmakordsel kooliminekul

 

Mis on koolivalmidus ja mida selle kujunemise hindamisel vaadeldakse?

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub lapse soovis õppida,omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita täiskasvanu selgitusi, korraldusi. Loe edasi 

Millal algab koolikohustus?

Esimesse kassi võetakse lapsi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.

Vanema soovil võib kooli astuda koolikohustuslikust east noorem laps. Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Hinnangu saamiseks tuleb pöörduda lasteaia poole, kus laps käib või kui laps on kodune,

siis Tallinna laste nõustamiskomisjoni poole. Kõik 6-aastaste laste vanemad, kes soovivad oma lapse kooli panna, peavad teavitama sellest haridusametit enne 1. maid. Juhul kui

1. maiks ei ole haridusametit teavitatud, saab kooli astuda vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.

Lapsevanem või eestkostja võib nõustamiskomisjonilt taotleda koolikohustuse täitmise
edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid juhul, kui sellel ajavahemikul tagatakse lapsele tema arenguks ja taastusraviks vajalik keskkond ning võimalus omandada alusharidus.  

Missugusesse kooli saab laps minna?

Tallinnas on 66 munitsipaalkooli, sh eesti ja vene õppekeelega lasteaed-algkoolid, eesti
õppekeelega lasteaed-põhikool, eesti ja vene õppekeelega põhikoolid ning gümnaasiumid, lisaks 12 era- ja kaks riigikooli.

Tallinna koolid on omanäolised, neis on erinevad õppesuunad ning sportimise ja huvitegevuse
võimalused.

 Vanemal on õigus
valida oma koolikohustuslikule lapsele kool kõikide Tallinna koolide hulgast. Koolide info.  

Kuidas toimub kooliga  tutvumine?

Paljudes koolides kutsutakse õpilasi kooliga tutvuma ning samal ajal selgitatakse vestluse abil
välja lapse koolivalmidus. Tulevastel 1. klassi õpetajatel on hea, kui nad  omavad lapse arengust ülevaadet, see aitab töökava koostada.   

Koolivalmiduse väljaselgitamine

peab toimuma vanema juuresolekul. Lapsel ei tohi tekkida hirmutunnet - õhkkond peab olema heatahtlik ning pingevaba, et saavutataks  suhetes maksimaalne avatus. Vestluse eesmärk on teada saada, mis last huvitab, mida laps juba teab ja oskab.

Nendes vestlustes ei hinnata last, vaid senise arengu ja koolivalmiduse kujunemise protsessi.
Pedagoog ei ole arst, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja. Areng on enam aimamisi kirjeldatav kui selgelt mõõdetav.  

Kuidas toimub lapse vastuvõtt kooli?

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on
kindlustatud õppekoht ühes Tallinna munitsipaalkoolis. Loe edasi.  

Missugused koolitarbeid vaja läheb?

Enne koolitarvete ostmist võiksite igaks juhuks infot küsida lapse tulevaselt klassijuhatajalt.
Tõenäoliselt peaksid teie lapsel olema:                  

õpilaspäevik                             koolikott         
vihikud                                      rasvakriidid

vihikumapp                               käärid           
liikuvaabits                                plastiliin
harilikud pliiatsid                       värvilised paberid   
tinten pen ehk                          guaššvärvid
tintpliiats                                  pintslid
pinal                                        joonistuspaber
värvi- ja viltpliiatsid                  veetops
joonlaud                                  lühikesed dressid
ümbrispaberid                        pikad dressid
pliiatsiteritaja                         spordijalatsid        
Mida laps koolis õpib? 

Esimeses õppeastmes ehk 1.-3. klassini õpitakse järgmiseid    õppeaineid: emakeel, eesti keel (vene õppekeelega koolis),    võõrkeel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika,    kunsti- ja tööõpetus ning kehaline kasvatus. 

Lisaks on esimeses kooliastmes (1.-3. kl) vastavalt õppekavale    kuni kaheksa vabaaine õppetundi nädalas. 

Esimeses klassis ei tohi olla üle 20 tunni nädalas ehk 4-5    tundi päevas.   

Missugune on lapse päevakava koolis? 

Õppetunnid algavad enamasti kell 08.00. Tunnid kestavad 45 ja    vahetunnid 10 minutit (söögivahetunnid on reeglina pikemad). 
Esimeses klassis koduseid ülesandeid üldjuhul ei anta ning    samuti ei panda hindeid, kui kooli õppenõukogu pole otsustanud teisiti. 
Kas kooli minevale lapsele on ette nähtud toetusi? 

Tallinna linn maksab igale lapsele 1. klassi astumisel 320 eurot esmakordselt kooli mineva lapse toetust. Seda saavad lapsed, kelle vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta  enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri  andmetel Tallinna linna elanik, elab toetuse taotlejaga ühel aadressil ja asub õppima Tallinna kooli.  Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kolme kuu jooksul    alates õppeaasta algusest. Toetus määratakse kooli õpilaste  kinnitatud nimekirjade alusel. Avaldus ja info

Veel toetustest 

 Kuidas lapsele abiks olla?  

Lapse jaoks on vanemate toetus ja huvi väga olulised koolis kohanemiseks. Kõige paremini saab vanem seda pakkuda koostöös õpetajatega. Lisaks õpetajale aitab vanematel oma    lapse igapäevaste tegemiste ja käekäiguga koolis kursis olla e-Kool, mille kasutamise kohta saab täpset infot koolist. 

Täiendavate küsimuste puhul saate abi Tallinna spetsialistidelt või    helistades üldnumbrile 6404 590.

 

Aitame ühiselt lapsel meeldivat ja edukat kooliteed alustada!

 

väljavõte:

Eesti Vabariigi haridusseadusest

Vastu võetud 23.03.1992  RT 1992, 12, 192  jõustumine 30.03.1992

VI. osa ÕPPEASUTUSED

§ 24. Koolieelsed lasteasutused

(1) Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.


 

Lehekülge haldab:    

   direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee