Tallinna 22.Lasteaed on kollektiivpuhkusel 01.07.- 31.07.2018

Asenduslasteaiaks puhkuse ajal on Tallinna Lotte Lasteaed.
Palun esitada kohasoovid
15. aprilliks 2018.a. 

Lasteaia missioon

  Toetada perekonda lapsele kvaliteetse alushariduse andmisel, soodustada lapse kasvatamist, arendamist ning individuaalset arengut läbi mängu ja loovuse ning aitab kaasa lapse positiivse minapildi kujunemisel  

Lasteaia visioon 

 Luua lapsele võimalused igakülgseks arenemiseks  esteetiliselt kaunis hoones ja olla avatud, lapsekeskne lasteaed Lasteaia põhiväärtused

Lasteaia põhiväärtused on aluseks meie õppekasvatusööle:

Lapsekesksus - lähtume õppe- ja kasvatustegevuses  lapse isikupärast

Kodusus - pakume nii  lastele, töötajatele kui vanematele  kodust ja hubast keskkonda

Turvalisus - loome tingimused nii laste kui töötajate  turvalisuse tagamiseks

Avatus uuendustele - oleme  enesetäiendamisele ja uuenduslikele ideedele avatud

Hea meeskonnatöö - loome heade omavaheliste suhete kaudu heaks koostööks sobiva õhkkonna


Lehekülge haldab:    

  ..................................  direktor

 tel.6015569    e-post: info@22la.edu.ee